BL KEP 4, Paroki Meruya

Bina Lanjut KEP 4, Gereja Maria Kusuma Karmel - Paroki Meruya