Gema, 15 Juli 2018, Pesta Nama Paroki

GEMA edisi 15 Juli 2016

Pesta Nama Paroki Meruya, Gereja Maria Kusuma Karmel